تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت مادرید

ثبت مادریدReviewed by admin on Feb 22Rating: 5.0ثبت مادریدثبت مادرید با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی می توان فهمید که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح جهانی براساس این کنوانسیون لازم است

ثبت مادرید ثبت مادرید

با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی می توان فهمید که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح جهانی براساس این کنوانسیون لازم است که صاحب اثر (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مجزا تعدادی تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی بفرستد. به همین دلیل با هدف تسهیل روند ثبت بین المللی و نیز خورداری از حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را به منظور حمایت از مالکیت صنعتی براساس مفاد کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم ثبت مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی برند و علامت تجاری تصویب نمودند.ثبت مادرید از دو معاهده به همراه یک آیین نامه مشترک تشکیل می گردد، موافقت نامه مادرید مصوب سال ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید امروزه سیستم ثبت مادرید متشکل از ۸۵ عضو شامل کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد. به منظور درخواست ثبت بین المللی می بایست از طریق دفاتر مالکیت صنعتی درکشورهای عضو سیستم مادرید و پس از ثبت در کشور مبداء اقدام نمود.

مزایای استفاده از ثبت مادرید

به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرار میگیرد و سپس وارد مراحل بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در ۸۵  کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و اخذ نماید. بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثر بودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر میشود. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییر نام، آدرس، مالکیت، تمدید و غیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود. دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده، میباشد.

مدرک لازم جهت ثبت بین المللی مادرید:

۱- نامه تقاضای ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
۲- معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و صاحبان امضاء همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی، و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
۳- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .
۴- اظهارنامه یا اصل گواهی نامه ثبت علامت تجاری در ایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ثبت در پرونده یا ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری .
۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس از تعیین کشورهای مورد نظر متقاضی
۶- برگه تخمین هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
۷- رسید مربوط به پرداخت مبلغ مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند

مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای ۵ سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت ۳۰ روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد ۱۲۴،۱۲۱ و ۱۲۵ این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی ۱۷۰ این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.
اسامی ۸۵ کشور عضو سیستم ثبت بین المللی مادرید :

ایران –  آنتیگوا و باربادو -جمهوری چک – ماداگاسکار -سان مارینو-آلبانی -آلمان-ایسلند – مقدونیه- سائوتومه و پرینسپ- ارمنستان- دانمارک -ایتالیا-مغولستان -سوریه-بن ایر -الجزیره -ژاپن- موزامبیک-سوازیلند- اتریش -استونی – کنیا- نامیبیا -تاجیکستان -استرالیا – مصر -قرقیزستان -نروژ – ترکمنستان- آذربایجان-اتحادیه اروپا – کره جنوبی -عمان -ترکیه-بوسنی و هرزه گوین – اسپانیا – کره شمالی -لهستان -اوکراین -بلغارستان -فنلاند -قزاقستان -پرتقال –آمریکا-بحرین- فرانسه- لیختن اشتاین-رومانی – اوزبکستان-بوتان-انگلستان–لیبریا-صربستان-ویتنام-بوتسوان-گرجستان- لسوتو -روسیه- زامبیا -بنلوکس-غنا-لیتونی – سودان-کوراکائو- بلاروس- یونان -لتونی-سوئد -سوئیس – کرواسی –موروکو-سنگاپور -چین-مجارستان-موناکو-اسلوونی -کوبا-ایرلند-مولداوی-اسلوواکی -قبرس-سینت مارتین – مونته نگرو-سییرالئون

ثبت مادرید

شما عزیزان میتوانید برای مشاوره و انجام تمامی مراحل لازم جهت ثبت مادرید و جهانی برند تجاری خود با مشاورین ما که در این زمینه از تخصص و تجربه بسیار زیادی برخوردار هستند تماس حاصل فرمایید.

تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *