تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

رتبه بندی شرکتها (گرید)

  رتبه بندی شرکتها (گرید) تعریف: رتبه بندی که اختصاص به شرکت ها دارد عبارتست از تعیین میزان ظرفیت شرکتی درقبال امضاء قراردادها که معمولا از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و نمایندگی از طرف دولت ابلاغ میشود و رسالت پیدا میکند منظور اینکه نصف حداکثر توان استاندارد امضاء و پذیرش از طرف شرکتی برای فعالیت های درقبال تعهدات و کنترل و نظارت تعیین گردد به شرطی که (شرکت مورد بحث بعدا” توانایی وقابلیت خود را نشان داده) قادر به اخذ رتبه بالاتر باشد. بدیهی است درصورتیکه شرکت طرف قراداد (اعم از دولت و بخش خصوصی ) بعداً قادر به انجام پروژه مورد نظر به دلایل و جهاتی نباشد و گرفتاری و نارضایتی هایی از طرف کارفرما منعکس و منتقل شود گرید مربوطه در طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد سوال واقع گردید.منتهی به حذف و یا رتبه پایین تری گردد. توضیحاً: شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی میتواند از رتبه بندی برخوردار شده با تشکیلات و سازمان های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی قرارداد امضاء نمایند و از طرفی همواره سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور براعمال و رفتار آنها نظارت دارد. رتبه بندی شرکتها (گرید) انواع رتبه رتبه بردو نوع است (۱-مشاوره ۲-پیمان کاری) رتبه بندی شرکتها (گرید) رتبه بندی مشاوره که شرکت متقاضی اعم از دولتی و خصوصی دراین مورد بایستی از نظر محل و مساحت و تجهیزات کاری و کارشناسان و تحصیلات و تجربه و بیمه و سوابق آنان و مدیران امکانات و شرایط لازم را از هرنظر برای مشاوره مورد نظر طبق مقررات جاری داشته باشد. رتبه بندی شرکتها (گرید) (بدیهی است تشریفات اعم از در خواست ارائه مدارک و تشکیل پرونده...