تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت انحلال شرکت های تعاونی

ثبت انحلال شرکت های تعاونی انحلال در لغت به معنای باز شدن ،حل شدن، گشوده شدن گره ، حل شدن جسم جامد در مایع و نیز به معنی از میان رفتن و برچیده شدن یک اداره یا بنگاه ، برچیدگی است و از نظر اصطلاحی مصادیق زیادی دارد مانند انحلال عقد واحد به عقود متعدد یا انحلال مجلس. اما در این نوشتار منظور انحلال شرکت تجاری است که در خصوص انواع شرکت ها دارای شرایط مختص به خود است. ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در انحلال شرکت تعاونی تشریح می دارد : شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد ذیل منحل می شوند : ۱٫ تصمیم مجمع عمومی عادی ۲٫ کاهش تعداد اعضاء ازحد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. ۳٫ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. ۴٫ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ۵٫ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط. ۶٫ ورشکستگی طبق قوانین مربوط تبصره ۴ همان قانون : کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد گردد. ۷٫ در صورتی که هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحلال باید به تعهداتی باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است ، عمل نماید. ( ماده ۵۶...