تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت مدنی

ثبت شرکت مدنی به موجب قانون مدنی، ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ” . هر گاه مالی در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی را مالکیت مشاع و چنین حالتی را ” اشاعه ” می گویند. هر گاه ملک مشاع، مفروز و سهم هر یک از شرکا معین شود، هر یک از آن ها نسبت به سهم خود دارای مالکیت مفروز خواهد بود. مشاع ملکی است که مشترک و تقسیم ناکرده باشد و مفروز ملکی است که سهام مالکان مشترک آن تعیین و تحدید حدود شده باشد. اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان در همه ذره های ملک یا شی ء ، انتشار یافته و وجود داشته باشد. چنان که معلوم است، برای به وجود آمدن شرکت وجود حداقل دو نفر لازم است تا اجتماع حقوق آن ها در شی ء واحد به نحو اشاعه تحقق پیدا کند. شزکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد. شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد یا قرارداد حاصل میشود، مانند اینکه چند نفر مالی را مشترکاَ خریداری کنند، یا در نتیجه عمل شرکا، مثل اینکه مالی را مشاعاَ به عنوان حق الزحمه قبول کنند. شرکت قهری، از جمله در وراثت تحقق می یابد که ورثه بدون اراده ، مالک مشترک می شوند. شرکت مدنی شرکت مدنی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ، شرکتی است که به اراده افراد به موجب قراردادی که به صورت شرکتنامه تنظیم می شود، برای همکاری در کسب و کار و فعالیت مشترک به منظور تحصیل درآمد و تقسیم آن بین شرکا ایجاد می شود. در شرکت مدنی، هر یک...