تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت مدنی

ثبت شرکت مدنی به موجب قانون مدنی، ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ” . هر گاه مالی در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی را مالکیت مشاع و چنین حالتی را ” اشاعه ” می گویند. هر گاه ملک مشاع، مفروز و سهم هر یک از شرکا معین شود، هر یک از آن ها نسبت به سهم خود دارای مالکیت مفروز خواهد بود. مشاع ملکی است که مشترک و تقسیم ناکرده باشد و مفروز ملکی است که سهام مالکان مشترک آن تعیین و تحدید حدود شده باشد. اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان در همه ذره های ملک یا شی ء ، انتشار یافته و وجود داشته باشد. چنان که معلوم است، برای به وجود آمدن شرکت وجود حداقل دو نفر لازم است تا اجتماع حقوق آن ها در شی ء واحد به نحو اشاعه تحقق پیدا کند. شزکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد. شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد یا قرارداد حاصل میشود، مانند اینکه چند نفر مالی را مشترکاَ خریداری کنند، یا در نتیجه عمل شرکا، مثل اینکه مالی را مشاعاَ به عنوان حق الزحمه قبول کنند. شرکت قهری، از جمله در وراثت تحقق می یابد که ورثه بدون اراده ، مالک مشترک می شوند. شرکت مدنی شرکت مدنی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ، شرکتی است که به اراده افراد به موجب قراردادی که به صورت شرکتنامه تنظیم می شود، برای همکاری در کسب و کار و فعالیت مشترک به منظور تحصیل درآمد و تقسیم آن بین شرکا ایجاد می شود. در شرکت مدنی، هر یک...

شرکت های سرمایه و اشخاص به چه شرکت هایی گفته می شود ؟

شرکت های سرمایه و اشخاص به چه شرکت هایی گفته می شود ؟ شرکت تجاری که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد با این وصف که مالکیت هر شرکت نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت درمی آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم می گردد. شرکت تجاری اصولاَ عبارت است از این که چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان گذارند. شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم کرد. طبقه بندی شرکت های تجاری الف ) شرکت های سرمایه ای در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود. از خصوصیات این نوع شرکت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد : ۱٫ قابل انتقال بودن سهام ۲٫ اوراق سهام بعد از فوت شرکاء به وراث وی منتقل می شود. شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند. ب) شرکت های اشخاص شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و...

شرکت های تجاری و انواع آن

تاجران به دو دسته زیر تقسیم می شوند: شرکت های تجاری و انواع آن – تاجر حقیقی و تاجر حقوقی در بحث کلی می توان اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم نمود اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی،اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند: – شرکت های تجاری: شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند،چه موضوع آن ها تجاری باشد و چه به لحاظ شکلی تجاری تلقی شوند.در ماده ی ۲۰ قانون تجارت،شرکت های تجاری به هفت قسم تقسیم می گردند که شامل شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی و شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می شود.شرکت تعاونی با وضع قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ از شمول قانون تجارت خارج شده است.در شرکت های تجاری قصد،همکاری و هدف،جلب منفعت اقتصادی می باشد و در این شرکت ها یک یا چند نفر توافق می کنند،سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود،ایجاد کنند و در موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد،اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.در انواع شرکت های تجاری دو عامل نقش اساسی دارند. – سرمایه ی شرکا که باعث ایجاد و روند انجام موضوع شرکت می شود – شخصیت شرکا که در ایجاد و تامین و ادامه شرکت نقش آفرینی می نمایند. شرکت های تجاری به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شود:۱-شرکت های اشخاص شامل شرکت تضامنی و نسبی که شخصیت شرکا  در آن بسیار مهم می باشد. – شرکت های...