تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت مادرید

ثبت مادرید با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی می توان فهمید که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح جهانی براساس این کنوانسیون لازم است که صاحب اثر (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مجزا تعدادی تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی بفرستد. به همین دلیل با هدف تسهیل روند ثبت بین المللی و نیز خورداری از حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را به منظور حمایت از مالکیت صنعتی براساس مفاد کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم ثبت مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی برند و علامت تجاری تصویب نمودند.ثبت مادرید از دو معاهده به همراه یک آیین نامه مشترک تشکیل می گردد، موافقت نامه مادرید مصوب سال ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید امروزه سیستم ثبت مادرید متشکل از ۸۵ عضو شامل کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد. به منظور درخواست ثبت بین المللی می بایست از طریق دفاتر مالکیت صنعتی درکشورهای عضو سیستم مادرید و پس از ثبت در کشور مبداء اقدام نمود. مزایای استفاده از ثبت مادرید به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرار میگیرد و سپس وارد مراحل بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک...