تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تهدات شرکت است. ثبت شرکت با مسئولیت محدود هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده که متشکل از سه نفر میباشد و از بین شرکا برای مدت یکسال انتخاب می شوند و نباید از بین اعضای هیئت مدیره باشند. هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. حداقل سرمایه شرکت در زمان تاسیس با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. تفاوت های شرکتهای «سهامی خاص» با «با مسئولیت محدود» ۱٫ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد. ۲٫ در شرکت های سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه همراه با فیش واریزی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت گردد و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید. ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۳٫ در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسین الزامی است اما در با مسئولیت محدود اختیاری است. ۴٫ مدت مدیران و دارندگان حق امضا در سهامی خاص حداکثر ۲ سال تعیین گردیده ولی در با مسئولیت محدود نامحدود می باشد. ۵٫ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص اجباری است اما در با مسئولیت...

تعریف و انواع شرکت

تعریف و انواع شرکت شرکت چیست: یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند. تعریف و انواع شرکت انواع شرکتهای تجارتی: در اقسام مختلف شرکتها و قواعد راجع به آنها شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: ۱- شرکت سهامی ۲- شرکت با مسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیر سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و توزیع ومصرف. تعریف و انواع...

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تهدات شرکت است. ثبت شرکت با مسئولیت محدود هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده که متشکل از سه نفر میباشد و از بین شرکا برای مدت یکسال انتخاب می شوند و نباید از بین اعضای هیئت مدیره باشند. هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. حداقل سرمایه شرکت در زمان تاسیس با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. تفاوت های شرکتهای «سهامی خاص» با «با مسئولیت محدود» ۱٫ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد. ۲٫ در شرکت های سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه همراه با فیش واریزی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت گردد و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید. ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۳٫ در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسین الزامی است اما در با مسئولیت محدود اختیاری است. ۴٫ مدت مدیران و دارندگان حق امضا در سهامی خاص حداکثر ۲ سال تعیین گردیده ولی در با مسئولیت محدود نامحدود می باشد. ۵٫ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص اجباری است اما در با مسئولیت...