تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت مخابراتی

ثبت شرکت مخابراتی ارتباطات یکی از اهرمهای مهم در زندگی اجتماعی انسان به حساب می آید؛ نقش ارتباطات را در جریان توسعه جامعه های گوناگون نمیتوان امر ساده ای تلقی کرد.آنچه هم اکنون به صورت یک پدیده متحول و مهم در جوامع بشری نمود عینی یافته و به دیگر سخن همه کنشهای اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده پدیده ای است که باید ان را شکل تکامل یافته شبکه های ارتباطی بشر نخستین تا به امروز دانست ،رشد و تکامل فعالیتهای ارتباطی و دریافت جوامع پیشرفته قرن بیستم از نقش کلیدی ان برای ایجاد تحولات اساسی چنان پرشتاب و عمیق بوده است که به حق بایستی ان را به مثابه انقلابی عظیم دانست و زمینه اصلی هرگونه تفسیر و دگرگونی اجتماعی و فرهنگی را در گسترش شبکه های ارتباطی دانست. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله ضمن توضیح راجع به شرکت های مخابراتی و زمینه های فعالیت آن، به چگونگی ثبت این شرکت ها می پردازیم. • شرکت های مخابراتی : خبر رسانی، ردو بدل کردن هرگونه پیام و علم ارتباط بین نقاط یا مخابره و ارسال پیام و دریافت ان را مخابرات گویند؛ از این رو شرکت مخابراتی شرکتی است که برای توسعه ونگهداری وبهره برداری ازشبکه های مخابراتی کشور درجهت ایجاد ارتباط مخابراتی اعم ازعمومی وخصوصی درداخل کشور یاخارج ازکشورتاسیس شده است. به عبارت دقیق تر ، مقصود از مخابرات ، انتقال و ارسال نوشته، تصاویر، صداها،علایم وهرنوع اطلاعات دیگر که بوسیله سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی است می باشد. • زمینه های فعالیت شرکت مخابراتی : یک شرکت مخابراتی میتواند فعالیتهای مختلفی در زمینه های : ۱-...