تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت نسبی

شرح و تعریف شرکت نسبی ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی به دسته ای از شرکت ها که برای امور تجاری، با نام مخصوص با حداقل تعداد ۲ نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها به میزان سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند، گفته میشود. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند اما تفاوت های بسیار کوچکی نیز دارند. بطور مثال در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها و دین های شرکت هستند، در صورتی که در یک شرکت نسبی، طبق قانون، اگر دارایی شرکت برای بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شریک ها فقط به اندازه سرمایه آورده خود در شرکت نسبی، مسئول پرداخت قروض می باشد. به عنوان مثال در ثبت شرکت نسبی که با ۴ نفر عضو ثبت و تشکیل می شود ممکن است سرمایه ها به این صورت باشد که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت نموده باشد و نفر دوم یک چهارم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر سوم و چهارم به شکل مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را پرداخت کرده باشند، که در این حالت بدهی های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن بیشتر باشد، مسئولیت هر کدام ار شرکا در این شرکت با هم فرق خواهد داشت یعنی شریک اول یک دوم بدهیها، شریک دوم یک چهارم بدهیها و شریک سوم و چهارم نیز به شکل مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت بدهیها و دیون را عهده دارند. مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی بدین ترتیب است که چون در شرکت های...

ثبت شرکت تضامنی

  ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ‬ ‫ﻣﺎده ۶۱۱ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺗﺤـﺖ اﺳـﻢ ﻣﺨـﺼﻮص ﺑـﺮای اﻣﻮرﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﺑـﯿﻦ دوﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔﺮﺑـﺎ‬ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮداراﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮوض ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻫﺮﯾـﮏ ازﺷﺮﮐﺎءﻣـﺴﺌﻮل‬ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷـﺨﺎص ﮐـﺎن‬ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫ﻣﺎده ۷۱۱ـ دراﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت)ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ(وﻻاﻗﻞ اﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮازﺷﺮﮐﺎءذﮐﺮﺷﻮد.درﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ‬ اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎءﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ازاﺳـﻢ ﺷـﺮﯾﮏ ﯾـﺎ ﺷـﺮﮐﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ذﮐﺮﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ‬ازﻗﺒﯿﻞ)وﺷﺮﮐﺎء(ﯾﺎ)وﺑﺮادران(ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.‬ثبت شرکت تضامنی ‫ﻣﺎده ۸۱۱ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﺎدﯾﻪ وﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰﺗﻘـﻮﯾﻢ‬ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده ۹۱۱ـ درﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻣﮕﺮآﻧﮑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣـﻪ‬ﻏﯿﺮازاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﻘﺮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﻣﺎده ۰۲۱ـ درﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺷﺮﮐﺎءﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮازﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ازﺧﺎرج ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ثبت شرکت تضامنی ﻣﺎده ۱۲۱ـ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﺎﻣﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ۱۵ ﻣﻘﺮرﺷﺪه.‬ثبت شرکت تضاثبت شرکت تضامنیمنی ‫ﻣﺎده ۲۲۱ـ درﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ اﮔﺮﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻬﻢ اﻟـﺸﺮﮐﻪ ﻣﺰﺑـﻮرﻗﺒﻼ ﺑـﻪ‬ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎءﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺎده ۳۲۱ـ درﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ ازﺷﺮﮐﺎءﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮﺑﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺗﻤـﺎم‬ ﺷﺮﮐﺎء.‬ثبت شرکت تضامنی ‫ﻣﺎده ۴۲۱ـ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮوض آن ﺑﺎﯾﺪ ازﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ وﭘﺲ ازاﻧﺤﻼل‬ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ ازﺷـﺮﮐﺎءﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ وﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم آﻧﻬـﺎ رﺟـﻮع‬ ﮐﻨﻨﺪ،درﻫﺮﺣﺎل ﻫﯿﭽﯿﮏ ازﺷﺮﮐﺎءﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗـﺮوض ﺷـﺮﮐﺖ ازﻣﯿـﺰان ﺳـﻬﻢ اودرﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎوزﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ازﺗﺎدﯾﻪ ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺘﻨﺎع ورزد.ﻓﻘﻂ دررواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ ازآﻧﻬـﺎ درﺗﺎدﯾـﻪ ﻗـﺮوض‬ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد...