تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

تعریف و انواع شرکت

تعریف و انواع شرکت شرکت چیست: یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند. تعریف و انواع شرکت انواع شرکتهای تجارتی: در اقسام مختلف شرکتها و قواعد راجع به آنها شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: ۱- شرکت سهامی ۲- شرکت با مسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیر سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و توزیع ومصرف. تعریف و انواع...

ثبت شرکت تضامنی

  ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ‬ ‫ﻣﺎده ۶۱۱ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺗﺤـﺖ اﺳـﻢ ﻣﺨـﺼﻮص ﺑـﺮای اﻣﻮرﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﺑـﯿﻦ دوﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔﺮﺑـﺎ‬ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮداراﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮوض ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻫﺮﯾـﮏ ازﺷﺮﮐﺎءﻣـﺴﺌﻮل‬ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷـﺨﺎص ﮐـﺎن‬ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫ﻣﺎده ۷۱۱ـ دراﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت)ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ(وﻻاﻗﻞ اﺳﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮازﺷﺮﮐﺎءذﮐﺮﺷﻮد.درﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ‬ اﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎءﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ازاﺳـﻢ ﺷـﺮﯾﮏ ﯾـﺎ ﺷـﺮﮐﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ذﮐﺮﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ‬ازﻗﺒﯿﻞ)وﺷﺮﮐﺎء(ﯾﺎ)وﺑﺮادران(ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.‬ثبت شرکت تضامنی ‫ﻣﺎده ۸۱۱ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺗﺎدﯾﻪ وﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰﺗﻘـﻮﯾﻢ‬ وﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺎده ۹۱۱ـ درﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻣﮕﺮآﻧﮑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣـﻪ‬ﻏﯿﺮازاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﻘﺮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﻣﺎده ۰۲۱ـ درﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺷﺮﮐﺎءﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮازﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ازﺧﺎرج ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ثبت شرکت تضامنی ﻣﺎده ۱۲۱ـ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﺎﻣﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ۱۵ ﻣﻘﺮرﺷﺪه.‬ثبت شرکت تضاثبت شرکت تضامنیمنی ‫ﻣﺎده ۲۲۱ـ درﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ اﮔﺮﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻬﻢ اﻟـﺸﺮﮐﻪ ﻣﺰﺑـﻮرﻗﺒﻼ ﺑـﻪ‬ ﺗﺮاﺿﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎءﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺎده ۳۲۱ـ درﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ ازﺷﺮﮐﺎءﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮﺑﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺗﻤـﺎم‬ ﺷﺮﮐﺎء.‬ثبت شرکت تضامنی ‫ﻣﺎده ۴۲۱ـ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮوض آن ﺑﺎﯾﺪ ازﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ وﭘﺲ ازاﻧﺤﻼل‬ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ ازﺷـﺮﮐﺎءﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ وﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم آﻧﻬـﺎ رﺟـﻮع‬ ﮐﻨﻨﺪ،درﻫﺮﺣﺎل ﻫﯿﭽﯿﮏ ازﺷﺮﮐﺎءﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗـﺮوض ﺷـﺮﮐﺖ ازﻣﯿـﺰان ﺳـﻬﻢ اودرﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺠﺎوزﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ازﺗﺎدﯾﻪ ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺘﻨﺎع ورزد.ﻓﻘﻂ دررواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎءﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ ازآﻧﻬـﺎ درﺗﺎدﯾـﻪ ﻗـﺮوض‬ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد...