تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی تعریف: حقوق شامل جمع حق عرفی و شرعی و شهروندی یک فرد در رابطه با افراد میباشد که معمولا شامل حقوق فردی و اجتماعی میباشد. که  اگر درمورد هر فرد و یا جمعیت و یا کشوری رعایت نشود موجبات گرفتارهای متعددی را فراهم خواهد آورد. بدین مناسبت و سازمان های قضایی نیز برای حفظ و سیانت حقوق مردم به وجود آمده اند.که بسیار وسیع است و حتی به امور بین الملل نیز سرایت کرده است.لذا این موسسه دراین زمینه فقط در مورد دعاوی حقوقی و اسناد مالکیت همکاری دارد. دعاوی حقوقی که شکلهای متعددی دارد بسته به مورد وسیله وکیل پایه یک دادگستری و با بررسی دقق مدارک مدیریت میشود. اسناد مالکیت نیز در این مؤسسه کارشناسان خبره بررسی و برای مراحل مختلف آن همکاری های لازم باسرعت انجام میشود بطوریکه متقاضی اعم از دعاوی حقوقی و اسناد مالکیت از ابتدا راهنمایی کافی میشود و وضعیت حقوقی مربوطه برایش روشن و واضح...