تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه موسسات غیر دولتی غیرانتفاعی خیریه ای: موسساتی که هدفش سود آوری برای جامعه باشد. اهداف موسسات غیر انتفاعی وخیریه ای باید غیر سیاسی،غیر انتفاعی و عام المنفعه با مشارکت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیتی براساس ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی کشور و مورد تایید کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان مورد نظر رسیده باشد. نحوه تاسیس موسسات خیریه ای و غیر انتفاعی  -ارسال درخواست کتبی متقاضیان تاسیس موسسات خیریه و غیرانتفاعی با مشخص کردن اهدافشان و انتخاب ۵ اسم پیشنهادی موسسه جهت تایید به اداره بهزیستی شهرستان و پس از تایید نام و اهداف موسسه درمعاونت تخصصی مربوطه،پیگیری اقدامات تعیین نام موسسه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه می باشد. -برگزاری جلسه مجمع عمومی و تکمیل فرم صورتجلسات مجمع عمومی: کلیه اعضای موسسه باید درجلسه شرکت نمایند وازاین اعضاء تعدادی کاندید شده (باید فرد باشند) اعضای موسسات به افرادی که کاندید شده اند رای می دهند واعضای اصلی و علی البدل و بازرسین براساس تعداد رای از بیشتر به کمتر مشخص می شوند. نکات مهم دررای گیری: -خود عضو موسسه می تواند به خودش رای بدهد. – فقط خود اعضای موسسات حق رای دادن دارند.(افرادغیر از موسسات حق رای دادن ندارند) سپس اعضای اصلی و علی البدل وبازرسین به تکمیل و امضای فرم صورتجلسه مجمع عمومی می پردازند. ۳- برگزاری جلسه هیئت مدیره بین اعضای اصلی موسسات خیریه: تعداد اعضا باید فرد باشد و حداقل ۳ نفر باید باشند با رای گیری و موافقت اعضای اصلی هیئت مدیره اعضا با سمتشان مشخص می شوند و فرم صورتجلسه هیئت مدیره را تکمیل و امضا می نماید. (در سه نسخه) ۴- تکمیل فرم درخواست تاسیس موسسه در دو نسخه توسط رئیس هیئت مدیره...