تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

صنایع و معادن و تجارت

  صنایع و معادن و تجارت : تعریف: هر نوع فعالیتی دارای امکانات وشرایطی است که بر آن اساس بوجود آمده وکاربردهائی را شامل گردیده ودرنتیجه شناختی را ایجاد کرده لذا با اطلاعات مختصری میتوان به کم وکیف آن پی بردودر صورت لزوم مورد استفاده قرارداد. ( صنایع و معادن و تجارت ) از ۳ بخش فعالیت تشکیل شده که بترتیب نوع فعالیت وکاربری آن شرح داده میشود. اصولأ تغییر و تحول و جابجایی نسبت به مواد و مستخرجات و فرآورده ها در یک جمله صنایع و معادن وتجارت را تشکیل میدهد. ۶-۱- صنایع شامل امور زیر میشود : ۱- صدور و ابلاغ جواز تأسیس ۲- پروانه بهره برداری ۳- گواهی فعالیت صنعتی ۴- کارت شناسایی کارگاه ۵- تبدیل و تمدید و انتقال مجوزها ۶-معافیت های مالیاتی وگمرکی صنایع۷ – ضمانت ها وتضمین های مختلف برای صنایع ۸- کنترل و بازرسی – انجام مهر عدم ساخت. صنایع و معادن و تجارت ۱-جواز تأسیس: بمنظور تأسیس کارگاه ویا کارخانه صادر میشود مشروط بر اینکه  متقاضی در زمینه  فعالیت مورد نظر اطلاعات  لازم را داشته و یا سابقه کاری در آن رشته را دارا باشد که در این زمینه میبایست مدارک هویتی وطرح وآمارهای لازم برای شخص حقیقی و یا حقوقی با تنظیم پرسشنامه ضمن درخواست….. ارائه گردد. با تعیین  کارشناس و هماهنگی لازم به درخواست رسیدگی ومورد بررسی وتصویب وصدور و ابلاغ قرار میگیرد. توجه:بعنوان اصلی کلی نوع درخواست بایستی بافعالیت های(تصویب و ابلاغ شده)به سازمان مربوطه مطابقت داشته باشد. صنایع و معادن و تجارت ۲-پروانه بهره برداری: پس از صدور جواز تأسیس وتأمین محل استقرارپروژه(زمین مورد نظر)و ساخت سالن(سوله)ونصب تأسيسات وتجهيزات وماشين آلات مورد قبول سازمان ذيربط در زمان مقرر...