تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

اهمیت مشاوره

مشاوره به معنای مذاکره پیرامون فعالیتی در جریان ویاموردنظر بامتخصص مربوطه برای راهکار. اهمیت مشاوره ثابت شده است هرچه میزان تمدن بشر افزایش یافته اهمیت مشاوره بیشتر شده است تا آنجاکه دیده شده مدیران در هرسطح از موقعیت ومقام ومسؤلیت چنانچه دارای مشاوران قوی وداناومحیط به امور  بوده توانسته اند بار مسولیت را بارمسؤلیت را با خیر وخوبی به مقصد برسانندواز حاصل آن جمعیتی اعم از خانواده،شهر،کشور،جهان برخوردار درصلح وصفا وآرامش وامکانات بالای سیاسی،اقتصادی وغیره باشند. البته در صورتی که نظر مشاور مثبت ،سازنده،دلسوز به جهان بینی حال وآینده بوده باشد برا ی زندگی خواهدداشت واگر خلاف این گفته باشد برای بشریت جهنمی ساخته خواهد شد.کما اینکه تاریخ بشریت نمونه های را یادداشت نموده است.که بیان آن ها شرم آور است. امیدوارم رشد مثبت وسازنده بشریت به حالی برسد که بتواند پندگران مایه ادیان الهی (پندارنیک،گفتار نیک،کردارنیک) راسرمنشأ تمام تصمیم گیری های خود قرارداده از خود خواهی ها وخود محورها برحذر باشد. خداوند در قرآن یک سوره به نام شورا را لحاظ  فرموده که (وشادر هم فی الامر وامرهم شورا بینهم). یعنی ای انسان پاره تن من خداموظف ومکلف هستی در کلیه امور در سطوح مختلف خانه،جامعه و حتی درسطح جهان باهمدیگر مشورت کنید واز نظرات وافکار یکدیگر بهره ببرید ودرتصمیم گیری ها عجله نکنید وپس از بررسی برآیند نظریات وتصویب موارد طبق آن عمل کنید وقبل از شروع به هر کاری به من توکل کنید و ازمن بخواهید که طرف مشورت شما باشم وبه شما کمک کنم و رحمت و برکت خود را نازل نمایم. اهمیت مشاوره تا آنجا که دیده شده مدیران در هرسطح از موقعیت، مقام و مسؤلیت چنانچه دارای مشاوران قوی دانا و محیط به...